Algemene voorwaarden

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

VAN INTEGRATED FINANCIAL SUPPORT B.V.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Integrated Financial Support B.V., gevestigd: postbus 2050, 5001 CB Tilburg, hierna te noemen: “IFS”; ter bepaling van de rechtsver­houding tussen IFS en haar opdrachtge­vers: Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant, kantoor Tilburg, onder nummer: 1297

 

Artikel 1                                                                  toepasselijkheid

1.1       Deze algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten waartoe IFS zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.

1.2        Onder opdrachtgever wordt in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden verstaan: degene, die een overeenkomst met IFS aangaat tot het door IFS verlenen van diensten betreffende of verband houdende met het beheren van debiteurenbestanden of het incasseren van vorderingen op debiteuren, alsmede degene, die met IFS omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

1.3        Van deze algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien IFS dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.

1.4        De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

1.5        Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien IFS dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.

1.6        Tenzij IFS de algemene voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, wijst zij deze uitdrukkelijk van de hand.

1.7        Deze algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van IFS, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie IFS de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

 

Artikel 2                                                                  offertes

2.1        Indien IFS in een offerte een opgave doet van de kosten, welke haar dienstverlening in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend aan de hand van de naar verwachting te besteden tijd en de omvang van het debiteurenbestand zoals die aan IFS bekend is.

2.2        Bij het uitbrengen van een offerte wordt er van uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist en volledig zijn medewerking verleent en de bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de uitvoering van een opdracht van belang zijn als ook wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk aan IFS bericht.

Artikel 3                                                                 vergoedingen

3.1        Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de vergoeding (provisie) voor de werkzaamheden van IFS:

a. voor het aanschrijven van debiteuren uit een bestand (opschonen bestand): een met de opdrachtgever overeen te komen percentage van de factuurwaarde (het totale bedrag van de openstaande facturen inclusief B.T.W.), eventueel met een eveneens overeen te komen minimum en maximum;

b. voor het telefonisch en schriftelijk benaderen van debiteuren (beheer): een met de opdrachtgever overeen te komen bedrag afhankelijk van het totale aantal debiteuren dat voor de opdrachtgever in beheer wordt genomen;

c. voor het incidenteel incasseren van vorderingen: een met de opdrachtgever overeen te komen percentage van de vordering, welk bedrag als bureaukosten vooruit door de opdrachtgever dient  te worden voldaan.

Indien IFS overgaat tot het verzenden (aan een debiteur van de opdrachtgever) van een sommatie waarbij incassokosten in rekening worden gebracht, heeft IFS naast de bovenstaande vergoeding tevens recht op de door deze debiteur betaalde incassokosten. Een van een debiteur ontvangen betaling wordt geacht allereerst betrekking te hebben op de incassokosten.

3.2        Boven de vergoeding die IFS in rekening brengt, zal de opdrachtgever alle kosten verschuldigd zijn, die voor IFS of voor derden van wie IFS zich voor de uitvoering van haar opdracht bedient, ontstaan doordat de opdrachtgever na het geven van de opdracht wijzigingen daarin aan brengt.

3.3        In alle gevallen zal de opdrachtgever aan IFS een met de opdrachtgever overeen te komen minimum-beheerprovisie verschuldigd zijn.

3.4        Facturen, correspondentie betreffende de betaling van facturen alsmede door IFS gedane mededelingen zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de opdrachtgever, dat door de opdrachtgever laatstelijk als zodanig aan IFS is medegedeeld.

3.5         Indien opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht tot incasso besluit tot het intrekken hiervan, genoegen neemt met betaling van de hoofdsom, debiteur kwijtschelding van de incassokosten verleend of indien de incassokosten om andere redenen niet door debiteur worden voldaan dan wordt door opdrachtgever aan IFS verschuldigd minimaal 50% van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 75,00 exclusief alle kosten zoals genoemd in punt 3.2.

3.6        In geval van volledige betaling van het bedrag van de sommatie zijn door opdrachtgever geen kosten verschuldigd, opdrachtgever ontvangt de  hoofdsom en de ontvangen vertragingsrente.

In geval dat gedeeltelijke betaling wordt verkregen, ingeval dat slechts betaling van de hoofdsom wordt verkregen, in geval van annulering van de incassozaak door opdrachtgever, in geval van faillissement, surseance of WSNP lopende het incassotraject: of in geval van overige negatieve buitengerechtelijke incasso wordt minimaal 50% van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 75,00 exclusief alle kosten zoals genoemd in punt 3.2.

 

Artikel 4                                                                  opdracht

4.1        Ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden voorziet de opdrachtgever IFS van alle gegevens die zij ter uitvoering van haar taak nodig heeft.

4.2        De opdrachtgever dient IFS steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in 4.1 bedoelde gegevens. IFS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan op basis van foutieve of niet tijdig aan haar bekend gemaakte gegevens.

4.3        De opdrachtgever zal in voorkomend geval gehouden zijn te bewijzen dat de in 4.1 bedoelde gegevens of de in 4.2 bedoelde wijzigingen daarvan aan IFS zijn medegedeeld, alsmede wanneer en op welke wijze dit geschied is.

4.4        Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een aan IFS verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daardoor ontstane kosten op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.5        IFS is gerechtigd om, indien dit tot een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen en de kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6        IFS verplicht zich tot uitvoering van een opdracht volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.

4.7        IFS verplicht zich in het bijzonder tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan zij in verband met de uitvoering van een opdracht kennis neemt en waarvan het vertrouwelijke karakter haar is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk had dienen te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in zoverre IFS op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

 

Artikel 5                                                                  overmacht

5.1        Als overmacht aan de zijde van IFS (waaronder is te verstaan: de niet aan IFS toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst) gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor IFS onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren.

5.2        Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van IFS of op het kantoor van derden, die door IFS bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verbintenissen door deze derden.

5.3        Overmacht geeft IFS het recht, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. IFS kan ook de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

5.4        Overmacht verplicht IFS niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).

 

Artikel 6                                                                  annulering van opdrachten

6.1        Indien de opdrachtgever een aan IFS verstrekte opdracht annuleert, is IFS gerechtigd aan de opdrachtgever de door haar gemaakte kosten (kosten van de door haar ingeschakelde derden daaronder begrepen) in rekening te brengen, indien en voor zover deze kosten door IFS niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

6.2        De overeenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang door de opdrachtgever worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 7                                                                  klachten

7.1         Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door IFS verrichte werkzaamheden of betreffende de facturen van IFS geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

7.2        Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de klacht heeft kennis genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

 

Artikel 8                                                                  betaling

8.1        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door IFS bevestigd, dient betaling van de factuur van IFS plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door storting of overmaking op de door IFS op haar factuur vermelde bankrekening, zonder aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

8.2        Bij niet‑betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de factuur.

8.3        Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door IFS ten name van de opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door IFS nog op te stellen facturen ter zake van verrichte diensten in de lopende factuurperiode.

8.4        Alle kosten door IFS te maken in verband met de invordering van het IFS toekomende, worden door de opdrachtgever aan IFS integraal vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die bepaald worden op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00, een en ander onverminderd het recht van IFS op te liquideren proceskosten.

8.5        Een door de opdrachtgever aan IFS gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

8.6        Indien meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan IFS opdracht hebben gegeven tot het verlenen van diensten of het verrichten van werkzaamheden, of indien door IFS tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan meerdere personen of rechtspersonen offerte is gedaan of tegelijkertijd en in onderlinge samenhang één of meer opdrachten zijn bevestigd, zullen al deze opdrachtgevers, personen of rechtspersonen ten opzichte van IFS hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan IFS verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de diensten of werkzaamheden, waarvoor de opdracht, de offerte of de opdrachtbevestiging is gegeven of uitgebracht, als voor wat betreft later verrichte diensten of werkzaamheden.

8.7        IFS is gerechtigd betalingen die zijn ontvangen van debiteuren van de opdrachtgever te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan IFS verschuldigd is. Indien een debiteur van de opdrachtgever naar aanleiding van een sommatie waarbij incassokosten in rekening worden gebracht, een aan de opdrachtgever verschuldigde betaling aan IFS voldoet, zal IFS deze betaling eerst doorleiden naar de opdrachtgever indien en voorzover de ontvangen betaling het bedrag van de aan de debiteur in rekening gebrachte incassokosten overtreft.

 

Artikel 9                                                                  retentierecht en opschortingsrecht

9.1        Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan IFS verschuldigde, heeft IFS het recht aan haar door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van de werkzaamheden van IFS achter te houden, totdat integrale betaling van het aan IFS verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

 

9.2        In het in 9.1 bedoelde geval, zal IFS eveneens gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, totdat integrale betaling van het aan IFS verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

 

Artikel 10                                                                 beperking aansprakelijkheid

10.1      IFS verplicht zich om zich te verzekeren en zich verzekerd te houden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever door een beroepsfout van IFS heeft geleden of zal lijden.

10.2      Onder schade als in 10.1 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart IFS uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

10.3      Onverminderd het in 10.1 bepaalde is IFS in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een verstoring van de verhouding tussen de debiteur en de opdrachtgever.

10.4    IFS is voor schade als bedoeld in artikel 10.1 tot en met 10.3 niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat daadwerkelijk aan haar wordt uitgekeerd op grond van de in artikel 10.1 bedoelde verzekering.

 

Artikel 11                                                                 opslag van informatie

11.1      IFS is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. IFS is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

11.2      Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal IFS niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in 11.1 bedoelde informatie of bescheiden.

11.3      Onder schade als in 11.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart IFS uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

 

Artikel 12                                                                 geschillen

12.1      Alle geschillen tussen IFS en haar opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van ieder ander, worden beslecht door de te Tilburg bevoegde burgerlijke rechter onverminderd echter de wettelijke bevoegdheid van Kantonrechter, gelet op het bepaalde in artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

12.2      Op de overeenkomst tussen IFS en haar opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 13                                                                 Wijzigingen

13.1      IFS is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

13.2      Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien IFS de gewijzigde algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de opdrachtgever van de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever IFS schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.

13.3      Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft niet met de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en IFS die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden van toepassing waren.

 

Artikel 14                                                                 toepasselijk recht

14.1       Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst.

Download Algemene Dienstverleningsvoorwaarden IFS versie oktober 2018

Mocht u de Algemene Voorwaarden NIET kunnen downloaden, dan kunt u deze aanvragen via e-mail adres info@ifs-debiterenbeheer.nl